Lymfatický systém

                                                                              

 

Lymfatický nebo-li mízní systém se zkládá z lymfy (mízy), mízních cév a mízních uzlin.

Lymfa je většinou bezbarvá čirá tekutina (řecky lymfa = čistá voda), která vzniká z mezibuněč tekutiny po , co je nasáta do počátečních lymfatických cév.

Složení lymfy je velmi proměnlivé a závisí na charakteru tkáně nebo orgánu, ve které se tvoří. Dále závisí na intenzitě buněčné výměny látkové (viz funkce lymfatického systému).

Lymfatický cévní systém je tvořen lymfatickými kapilárami, které začínají slepě v prelymfatických mezibuněčných štěrbinách. Kapiláry se postupně vlévají do větších sběrných lymfatických cév (lymfatické  kolektory), které vstupují  do lymfatických uzlin.  Z lymfatických uzlin pak opět vystupují a ústí do lymfatických kmenů, které ústí do žilního systému. Lymfatické kolektory mají  chlopňový systém tvořený obvykle párem chlopní, který  brání zpětnému toku lymfy. Vlastní stahy úseků lymfatických kolektorů se podílejí na jednosměrném toku lymfy. Mimo to je pohyb lymfy zajišťován filtračním tlakem a rychlostí tvorby intersticiální tekutiny z krevních kapilár, dýchacími pohyby s negativním nitrohrudním tlakem i negativním (nasávacím) tlakem velkých žilních kmenů Svou roli v transportu lymfy hraje i kontrakce kosterních svalů a pulsace tepen v okolí mízních cév.

Lymfatické cévy mají velké množství spojek jednak navzájem mezi sebou (lymfo-lymfatické), jednak s žilním systémem (lymfo-venózní).

Podobně jako žilní systém je lymfatický systém tvořen povrchovými cévami, které odvádí lymfu z kůže a podkoží a z hlubokých cév, které na končetinách provázejí velké cévy a odvádějí lymfu ze svalů, kostí apod. Povrchový lymfatický systémm odvádí 80% lymfy. Povrchový a hluboký lymfatický systém z dolních končetin se vlévá do tříselných a pánevních lymfatických uzlin, z horních končetin do podpažních uzlin. Mezi hlubokým a povrchovým lymfatickým systémem je velké množství spojek, které se mohou uplatnit při zhoršení funkce jednoho či druhého systému.

Lymfatické (mízní) uzliny mají obvykle ledvinovitý nebo fazolovitý tvar. Jejich velikost se může pohybovat od několika milimetrů až po několik centimetrů. Počet lymfatických uzlin jejich velikost a stavba závisí na věku a na proběhlých onemocněních (zánět, nádor). Přibližně je v organizmu 450 lymfatických uzlin. Každá uzlina má tužší pouzdro. Pod ním je uložena kůra a dřeň. Kůra a dřeň plní  důležité úkoly ve vztahu k obranyschopnosti našeho organizmu (imunologické funkce). 

 

Funkce

 

Lymfatický (mízní) systém má nezastupitelnou roli v drenáži a tím i v udržování optimálních podmínek v mezibuněčném prostoru. Každá naše buňka je obklopena mezibuněčnou (intersticiální) tekutinou, ze které během výměny látkové (metabolizmus) přijímá kyslík a živiny (cukry, tuky, aminokyseliny resp.bílkoviny) a naopak do ní odvádí oxid uhlíku a produkty látkové výměny. Ty mohou mít charakter vysloveného "odpadu" nebo sehrávají důležitou roli v ovlivnění okolních i velmi vzdálených buněk, tkání i celých orgánů (např.hormóny). Mezibuněčná tekutina tvoří asi 16% hmoty těla. Za 24 hodin vznikne tímto způsobem cca 20 litrů mezibuněčné tekutiny avšak resorpce do kapilárního řečiště představuje pouze 18 litrů. Zbývající 2 litry mezibuněčné tekutiny musí být odvedeny  lymfatickým řečištěm spolu s obsaženými bílkovinami a buněčnými elementy – především lymfocyty a makrofágy. Bílkoviny proniklé do intersticia jednak filtrací z kapilár, jednak vzniklé vlastním metabolismem buněk mohou totiž být transportovány z tohoto prostoru prakticky pouze lymfatickým systémem. Stejným způsobem jsou transportovány i částice do velikosti 20 um;  viry, bakterie, nádorové buňky, tuky a cholesterol, vitamíny rozpustné v tucích, vápník, železo, měď a steroidní hormony a další látky.

S drenážně-transportní funkcí lymfatického systému úzce souvisí jeho imunologické funkce spojené s obranyschopností našeho organismu. Lymfa přitékající do uzliny omývá v kůře a dřeni přítomné bílé krvinky (lymfocyty), a předává jim skrze jiné specializované buňky (makrofágy) informace o stavu obrany v místě odkud přitéká (antigeny). S lymfou mohou do uzliny přicestovat přímo i bakterie, viry nebo nádorové buňky, které se zde, jako ve filtru, zachytí. Bílé krvinky v uzlině se začnou množit a specializovat. Některé zahájí výrobu obranných protilátek, jiné "odcestují do místa porušené obrany, kde napadnou a pohlcují bakterie, viry ale i nádorové buňky. Pokud se nepodaří včas zlikvidovat nádorové buňky vcestovalé do lymfatické uzliny, začnou tyto buňky v uzlině růst, prorazí mechanický filtr a dalším proudem lymfy jsou zaneseny do vzdálených míst a orgánů. Tak vznikají metastázy lymfatickou cestou.

 

Lymfedém (mízní otok) je způsoben nedostatečnou drenážní funkcí lymfatického systému. Oproti jiným otokům je pro něj charakteristická vysoká koncentrace bílkovin, které nejsou v důsledku snížené funkce lymfatického systému odstraňovány z tkání (viz funkce lymfatického systému) a v důsledku snížené proteolytické aktivity nejsou hromadící se bílkoviny rozkládány (proteolýza = rozkládání bílkovin proteolytickými enzymy na menší molekuly - peptidy a aminokyseliny). Jedná se o tzv. nízkoobjemové městnavé lymfatické selhání.

 

I když nedochází ke zvýšení lymfatické nálože, nebo-li ke zvýšené tvorbě mezibuněčné (intersticiální) tekutiny, porušený lymfatický systém  není schopen ani normální množství mezibuněčné tekutiny odstranit. 

Lymfedém má chronický obvykle zhoršující se celoživotní průběh. Edémová tekutina bohatá na proteiny stagnuje ve tkáni. Doprava imunitních buněk do lymfatických uzlin probíhá pomalu. Patologický obraz chronického lymfedému odpovídá obrazu chronického zánětu, který je charakterizován fibrotizací měkkých tkání včetně tkáně tukové.

Nemocný s lymfedémem má zhoršenou pohyblivost postižené krajiny s kosmetickým defektem, může mít opakované zánětlivé komplikace lymfedémem postižené kůže a podkoží. To vše vede k výraznému psychosociálnímu handicapu s častou pracovní neschopností event. až invalidizací. V neposlední řadě může dojít v postižené tkáni k nádorovému bujení (lymfangiosarkom nebo-li Steward-Tréves syndrom).

Úspěšnost léčby a zejména snížení rizika komplikací je dána co nejčasnějším zahájením léčby na specializovaných pracovištích - lymfocentrech.

Z hlediska vývojového (ontogenetického) je lymfatický systém starší než uzavřený systém krevní. Nepřehlédnutelný klinický příznak poruchy lymfatické drenáže – elefantiázu – popsal již před 4500 lety Ind Dranwantar. Skutečnost, že v našem těle existují lymfatické  cévy a lymfatické uzliny byla pravděpodobně známa již Hipocratovi (460-377 p.Kr.). Lymfedémem trpí v současné době kolem 250 milionů lidí na světě.

 

Popis nemoci

 

Lymfedém je nebolestivý, bledý otok, který je zpočátku měkký a v pozdějších stadiích tuhý. Měkké tkáně propadají vazivové přestavbě - fibróze. Otok postihuje všechny měkké tkáně, které nejsou dostatečně lymfatickým systémem drénovány.

Stázou lymfy dochází k poškození chlopní a endotelu lymfatických cév, zvyšuje se jejich propustnost, zpomaluje se tok lymfy a vznikají lymfatické (bílkovinné) zátky. Následkem  prosáknutí tkání a městnajících bílkovin a fibrinu se zmnožují vazivové buňky (fibroblasty), dochází k novotvorbě krevních cév, přibývá buněk typických pro chronický zánět. Nakonec se zvětšuje počet kolagenních vláken a začíná sklerotická přestavba tkáně. Všechny tyto mechanismy se navzájem umocňují a vedou k bludnému kruhu onemocněníPokud otok a vazivová přestavba kůže a podkoží pokračuje, dojde až k elefantiáze, tedy  „sloní noze“. Elefantiáza se vyvine nejčastěji na dolních končetinách. Postiženy však mohou být i horní končetiny s maximem v oblasti hřbetu ruky a předloktí, obličeje (víčka, čelo, rty, uši, nos) nebo genitálu (šourek, penis,  zevní rodidla).

Nejvýraznější je otok v oblasti kůže a především podkoží. Kůže je suchá, hyperkeratotická a může mít vzhled pomerančové kůry.

V latentní fázi lymfedému, kdy nedostatečná lymfatická drenáž je již přítomna, ale otok ještě není klinicky prokazatelný, si postižení mohou stěžovat na pocit tíhy, bolesti, omezené funkce a únavnosti, pocit pálení a napětí v postižené končetině.

Na prstech a nártu dolních končetin po mnoho let trvajícím lymfedému, se mohou objevit bradavičnaté útvary splývající do plochy, které se nazývají lymfatickou verukózou (verrucosis lymphostatica).

Na kůži se mohou tvořit drobné puchýřky )chyloderma)z nichž po prasknutí vytéká lymfa (lymforeou). Lymfa však může vytékat i z neporušené kůže. 

Onemocnění bývá často komplikováno růží (erysipelem).

 

Akutní lymfedém  vzniká obvykle  jako bezprostřední reakce na úraz, zánět, operaci nebo ozáření. Jedná se tedy  o sekundární lymfedém. Není však vyloučena i akutní dekompenzace primárního lymfedému, který do té doby byl klinicky němý nebo se projevoval zcela bezvýznamnými epizodami prosáknutí měkkých tkání nejčastěji na dolních končetinách. K dekompenzaci nejčastěji dochází  v důsledku úrazu nebo přetížení, po proběhlém zánětu nebo alergické reakci.

Chronický lymfedém  je charakterizován  pozvolným nástupem, bez akutní epizody otoku. Diagnostikujeme jej nejčastěji u primárního lymfedému, kde v důsledku vrozené poruchy lymfatického systému se klinický obraz vyvíjí i mnoho let. U sekundárního lymfedému  se může chronický  lymfedém objevit v průběhu dekompenzace latentního stádia.

Fibróza (vazivová přestavba) měkkých tkání se vyvíjí u chronického lymfedému jako konečné stádium chronického zánětu a navazujících patologických procesů pojivové tkáně Je charakterizována hromaděním materiálu, který je směsí dvou typů vláken (mikrofilament). Prvá  mikrofilamenta 1-2 nm v průměru, rigidní a krátká,  pravděpodobně  představují spíše abnormální produkt fibroblastů než degenerovaný kolagen.

Druhá jsou hyalinní mikrofilamenta 5-10 nm v průměru, která nejsou rozkládána hyaluronidázou nýbrž částečně jsou rozkládána trypsinem. Zda-li je hyalin produktem degenerovaného kolagenu nebo patologickým buněčným produktem chronického zánětu, není dosud prokázáno.

Relativní množství kolagenu při fibróze stoupá. Elastická vlákna mizí.

Dilatované lymfatické cévy obklopené granulofilamentózní substancí jsou řídké. Vtokové chlopně jsou obvykle otevřené a chlopně uvnitř cév se zkracují v důsledku fibrózy jejich skeletu.